Næste udgave af Fehmarnbelt Days holdes i Lübeck - 14.-16. juni 2025

Fehmarnbelt-days-femern-belt-development

Planlægningen af Fehmarnbelt Days 2025 er i gang.

Det dansk-tyske event holdes næste år i centrum af Lübeck og arrangeres af delstaten Slesvig-Holsten, Hansestaden Lübeck samt Industri- og Handelskammeret i Lübeck, og med Fehmarnbelt Business Council, Fehmarnbelt Committee, STRING og Femern A/S som partnere.

Region Sjællands udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde har bevilget 600.000 kr. til afvikling af begivenheden, der har et samlet budget på 4,5 mio. kr.

Borgerrettede dage og konference
Fehmarnbelt Days 2025 løber over tre dage, 14.-16. juni.

14. og 15. juni er såkaldt borgerrettede dage, og 16. juni afvikles en konference. Målet er , som det hedder i oplægget,at give borgerne mulighed for at opleve og styrke området som en attraktiv, grøn og demokratisk grænseregion.

Venter 50.000 deltagere
Arrangørerne arbejder på at skabe en borger/demokratifestival over to dage med inspiration fra folkefesten ved Fehmarnbelt Days 2023 i Rødbyhavn og Folkemødet på Bornholm.

De tyske arrangører ønsker at holde en demokratifestival med debatter, der kobles med et folkeligt element, som samtidig er både underholdende og interessant at medvirke til for den brede befolkning.

Temaerne vil være centreret omkring det dansk-tyske samarbejde og integrationen over Femern Bælt.

Foruden konferencen vil der være stande og udstillinger arrangeret af såvel danske som tyske aktører.

Arrangørerne forventer omkring 50.000 deltagere over de to dage.

Konference om dansk-tysk samarbejde
Mandag 16. juni 2025 afvikles Fehmarnbelt Days konferencen, hvor temaet ventes at blive den faste Femern Bælt-forbindelse og samarbejdet over den nære geografi såvel som indvirkningen på europæisk plan.

Det forventes, at konferencen vil tiltrække sig opmærksomhed på såvel lokalt, regionalt som nationalt niveau og hos både offentlige og private aktører.

CDU: Femern-forbindelsen har udviklingspotentiale for Lübeck

puttgarden-februar-2024-femern-belt-development

Kristendemokraterne (CDU) i byrådet i Lübeck vil med en række initiativer sætte skub i udnyttelsen af udviklingspotentialerne i den kommende faste Femern-forbindelse.

Det sker efter at en delegation fra partiet har besøgt tunnel-byggeriet i Rødbyhavn og Puttgarden.

„Projektets dimensioner er imponerende. Man kan med rette kalde det et århundredes projekt. Jeg har stor respekt for den energi, hvormed danskerne bringer dette projekt fra planlægning til udførelse,” siger byrådsgruppens talsperson, Bernhard Simon, CDU, der peger på, at Danmark er meget længere fremme med aktiviteter, der skal udnytte potentialerne. Det gælder eksempelvis udvikling af erhvervsområder, tiltrækning af virksomheder, udvikling af videns- og uddannelsesinstitutioner og samarbejde mellem universiteter.

Nu vil CDU speede op for den samme proces i Tyskland.

Aktivitetsniveauet skal øges markant
CDU vil derfor øge Lübeck byråds fokus på den faste Femern-forbindelse.

”Hvis Lübeck som centrum i Hansebelt-regionen skal udnytte mulighederne i den faste Femern-forbindelse, er det nødvendigt at øge aktivitetsniveauet markant på en række områder. Vi skal udvikle en følelse af nybrud og se de kommende forandringer som muligheder,” fastslår CDU.

Partiet peger konkret på opførelse af flere nye boliger, fra enfamilieshuse til etagebyggeri, etablering af områder nær lufthavnen i Lübeck til nye videregående uddannelser samt udbygning af erhvervsområdet Semiravis.

Skal påbegyndes omgående
Erhvervsområdet Semiravis 1 ligger syd for Lübeck ved Autobahn A20, og to tredjedele af den 35 hektar store erhvervspark er på nuværende tidspunkt solgt eller reserveret.

”For at vi kan tiltrække nye virksomheder, der ønsker at flytte hertil i forbindelse med færdiggørelsen af Femern-forbindelsen, skal udviklingen af det supplerende erhvervsområde Semiramis 2 påbegyndes omgående,” fastslår CDU.

Nordtysk erhvervsliv ser positivt på fremtiden i grænseoverskridende samarbejde med Danmark

Puttgarden-femern-belt-development

25. januar 2024 - 

Femern Bælt-projektet er medvirkende til at skabe så store forventninger i det nordtyske erhvervsliv, at Hansebelt-regionen skiller sig positivt ud i forhold til andre tyske regioner, mener industri- og handelskammeret i Lübeck.

”Vores økonomi i Hansebelt-regionen er stærk, stemningen hos os er bedre end i andre regioner. Vi har de største chancer for at blive en vækst-region i Nordeuropa,” sagde præsidenten for IHK zu Lübeck, Hagen Goldbeck, i sin tale ved erhvervsorganisationens nytårskur i Lübeck.

”IHK´s nytårsarrangement gav et klart signal fra en styrket region og en understregning af, at erhvervslivet i Nordtyskland har rettet blikket mod nord og i stigende grad ser mulighederne i samarbejdet med virksomheder i Danmark,” siger direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther, der var blandt de omkring 1.000 deltagere i nytårskuren.

Grøn omstilling og vedvarende energi
Stig Rømer Winther hæfter sig ved, at i både Danmark og Tyskland står den grønne omstilling og vedvarende energi højt på dagsordenen, både i befolkningen og i erhvervslivet, og det var også et centralt tema ved nytårskuren i IHK zu Lübeck.

Ministerpræsident i Slesvig-Holsten, Daniel Günther, hæftede sig i sin tale ved, at energiomstillingen og den digitale transformation skal udnyttes bedst muligt til at styrke konkurrenceevnen og sikre fortsat velstand.

”Det vil lykkes med innovative og målrettede løsninger i vedvarende energi,” sagde Daniel Günther.

Lovende fremtid for Femern Bælt Regionen
IHK-præsident Hagen Goldbeck påpegede endvidere i sin nytårstale, at det i fremtiden i sær også handler om at tænke og handle i et større perspektiv.

”Trafikinfrastrukturen og energiomstillingen med vedvarende energi fra vindkraft fungerer kun, hvis vi planlægger og handler på tværs af landegrænser,” sagde Hagen Goldbeck og understregede,
at alle aktører skal medvirke til planlægningen af den fremtid, der bliver en realitet med åbningen af Femern Bælt-tunnelen, som skaber nye store muligheder for Nordtyskland.

”Samlet set tegner udsigten til et øget samarbejde mellem Østdanmark og Nordtyskland et lovende billede for fremtiden. Med fokus på grøn omstilling og stærke partnerskaber, er Femern Bælt Regionen godt positioneret som en førende vækst-region i Europa,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Femern-projektet brager videre mod nyt fremtidsscenarie for vækst og udvikling

tunnelelement-femern-belt-development

20.12.2023 -

”Når jeg tager de regionale briller på og ser på Femern-projektet, kan et tilbageblik på 2023 kun bringe mig i absolut tophumør. Det har været et år præget af markante milepæle og en understregning af, at projektet brager videre mod et fremtidsscenarie præget af vækst og udvikling på begge sider af Femern Bælt,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Han peger på en række markante milepæle, først og fremmest:

  • Beslutningen om at permanentgøre tunnelfabrikken i Rødbyhavn
  • Færdiggørelsen af den nye store havn i Rødbyhavn
  • Støbningen af det første tunnelelement
  • Nye million-kontrakter til danske virksomheder
  • Nye erhvervsområder på Lolland-Falster og Sjælland
  • Fortsat udbygning af det dansk-tyske politiske og kulturelle samarbejde

Året mest perspektivrige nyhed

stig-rømer-winther-femern-belt-development
Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development - glæder sig over fremtidsperspektiverne. Foto: Femern Belt Development

Årets mest perspektivrige nyhed var Folketingets beslutning om at forsætte produktionen på tunnelfabrikken i Rødbyhavn også efter det sidste element til Femern-forbindelsen er støbt.

Det betyder, at der fortsat vil være brug for danske medarbejdere og danske virksomheder som leverandører af varer og ydelser til fabrikkens produktion, hvad enten det drejer sig om tunnel-elementer til kommende danske eller internationale infrastrukturprojekter, havvindmølle fundamenter eller andre produktioner, som det store produktionsanlæg i Rødbyhavn vil være oplagt til at udføre.

”Fremtidsperspektiverne for fabrikken i Rødbyhavn er enorme. Det er ikke vanskeligt at forestille sig faciliteterne i Rødbyhavn som fremtidens multifunktionelle teknologicenter, der kommer til at spille en international rolle i den grønne omstilling og yderligere forstærker Danmarks rolle som verdensledende indenfor udviklingen af grøn megainfrastruktur. Tunnelfabrikkens tilstedeværelse og aktiviteter er allerede i kraft af sin størrelse og høje teknologiske standard genstand for international opmærksomhed, og den opmærksomhed vil ikke blive mindre i takt med, at nye højteknologiske produkter finder vej til produktionsområderne. Det kan ikke alene medføre øget aktivitet på selve fabrikken, men vil også tiltrække såvel nationale som internationale investeringer til området med en afsmittende effekt på hele Østdanmark,” siger Stig Rømer Winther.

Mange danske virksomheder på Femern-projektet
Femern-forbindelsen er allerede en succeshistorie for danske virksomheder.

En opgørelse foretaget i august i år viste, at af de 671 virksomheder, der indtil da havde vundet opgaver på projektet, var de 477 virksomheder danske, hvilket svarer til 71 procent.

”Andelen af danske virksomheder med opgaver har været stigende siden projektets start.  Det er en betydelig succes, der bunder i det tætte samarbejde mellem Femern Belt Development, erhvervsråd, konsortier og bygherren gennem mange år,” siger Stig Rømer Winther.

Erhvervsarealer
Den betydelige erhvervsaktivitet på og omkring Femern-projektet har øget erhvervslivets interesse for lokalisering i Østdanmark, og det er en af årsagerne til en stadig udvidelse af erhvervsarealerne på Lolland-Falster og Sjælland.

”Vi oplever, at det Ikke mindst er arealerne langs Sydmotorvejen fra Rødbyhavn over Falster og op til Køge, der har investorernes og virksomhedernes interesse,” siger Stig Rømer Winther.

Tyske jernbaneinvesteringer på 37,5 mia. kr.
Hovedaktiviteterne på Femern-projektet ligger naturligt nok på Lolland, men også på Femern er tunnel-byggeriet nu særdeles synligt med det store landtilslutningsanlæg ved færgehavnen i Puttgarden, hvor anlægsaktiviteterne skrider frem efter planen.

”Det er også glædeligt at konstatere, at Deutsche Bahn (DB) nu har indledt byggeriet af tilslutningsanlæggene til Femern-forbindelsen,” siger Stig Rømer Winther.

Deutsche Bahn skal realisere et mammut-projekt fra Lübeck til Puttgarden omfattende 88 kilometer tosporet elektrificeret banestrækning, en to kilometer lang tunnel under Fehmarnsund, 80 nye broer og seks nye banegårde.

Anlægssummen andrager mere end 5 milliarder Euro svarende til ca. 37,5 mia. kr.

”Jeg glæder mig ikke alene over, at der nu sættes turbo på de tyske jernbaneanlæg, der også giver muligheder for danske virksomheder, men endvidere over at der generelt er stigende tilslutning til Femern-projektet i Tyskland. Både på det politiske og kulturelle plan er samarbejdet hen over Femern Bælt styrket i det forløbne år, og jeg har en klar fornemmelse af, at der i Tyskland er en stigende erkendelse af, at Femern-forbindelsen også skaber muligheder for tyske virksomheder, både i anlægsfasen og i tiden derefter,” siger Stig Rømer Winther.

International undervisning
Femern-projektet har været medvirkende til, at antallet af internationale arbejdspladser er øget, så der i dag arbejder godt 3.300 internationale medarbejdere på Lolland.

”Det stiller nye krav til offentlig service, bl.a. på skole- og undervisningsområdet, og jeg glæder mig derfor ikke mindst over to tiltag på Lolland, der imødekommer dette,” siger Stig Rømer Winther.

I august 2021 åbnede Lolland Kommune Danmarks første internationale folkeskole.

Maribo International School har fra dag ét været en succes, og tilgangen af elever er så stor, at det i år er besluttet, at skolen fra kommende skoleår udvides med endnu en klasse, hvorved elevtallet hæves til 120.

I tråd med dette tilbyder Maribo Gymnasium fra kommende skoleår en ny studieretning, Global Studies, som en del af skolens stx-uddannelse.

Global Studies bygger videre på de mange gode erfaringer fra Lolland International School, som Maribo Gymnasium samarbejder tæt med i det daglige.

”De lollandske tiltag på skole- og undervisningsområdet afspejler et stigende behov for internationalisering blandt de unge studerende, og initiativerne er medvirkende til at styrke muligheden for, at endnu flere højtkvalificerede borgere bosætter sig i den sydlige del af Region Sjælland,” siger Stig Rømer Winther.

Internationale arbejdspladser og unge i arbejde
Aktørerne på Femern-projektet gør løbende en indsats for at tilknytte lærlinge til projektet, og samtidig også for at unge uden job og uddannelse får mulighed for at komme i fast beskæftigelse.

”Jeg glæder mig over, at Femern A/S og entreprenørkonsortierne Femern Link Contractors, Fehmarn Belt Contractors og Femern Systems Contractors gør en indsats for at skabe lærlingepladser på Femern-projektet og også bringer unge udsatte i job. Det er én af mange positive effekter af Femern-projektet,” siger Stig Rømer Winther.

Skulderklap til lokale
"Ved indgangen til 2024 føler jeg trang til at give virksomhederne og lokalsamfundet et skulderklap for den måde, hvorpå de har modtaget de tusinder af nye internationale medarbejdere, der er kommet til landsdelen i kraft af Femern-projektet," siger Stig Rømer Winther og fortsætter:

"Det er i rekordhøjt tempo, at både erhvervsliv, handelslivet og undervisningsinstitutioner har modtaget nye kulturer og fremmede sprog. Den del af Femernprojektet er gået over al forventning.

Jeg har mødt mange af de nyankomne, såvel højtuddannede som andre medarbejdere, der har udtrykt stor glæde over den modtagelse, de har fået i lokalsamfundet.

Det varsler et kæmpeskridt i retning af at fremme det internationale mindset, som vil være med til at højne vores område og tilføre yderligere investeringer og flere internationale medarbejdere i virksomhederne.

Med dette glædelige fremtidsperspektiv ønsker jeg alle Glædelig Jul og Godt Nytår."